Archiwum

Author Archive for: wydawnictwo

Filatelistyczne wydarzenie

Categories: UncategorizedAuthor:

Jednym z akcentów uroczystości związanych z 210. rocznicą wjazdu gen. J. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania jest emisja okolicznościowych walorów pocztowych, zainicjowana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Są nimi:

 1. Kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej w nakładzie 100 sztuk.
 2. Arkusz 9-znaczkowy „MójZNACZEK”, zawierający 9 znaczków z wizerunkiem obrazu Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 r., namalowanego ok. 1809 r. przez Jana Gładysza (własność PTPN w Poznaniu) w nakładzie 101 arkuszy, zawierających 909 sztuk znaczków.

Projekt znaków pocztowych wykonał p. Lech Woźny, a za opracowanie graficzne odpowiadał p. Sławomir Tomków.
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk nie przewiduje obecnie sprzedaży okolicznościowych kartek pocztowych.
Sprzedaż znaczków prowadzona będzie jedynie w formie całych arkuszy 9-znaczkowych w cenie 90 zł za arkusz (+15 zł koszt przesyłki PACZKA48). Do ogólnej sprzedaży przeznaczonych zostanie łącznie 70 arkuszy znaczków.
Sprzedaż prowadzona będzie od dnia 9 listopada 2016 r. (środa), w godz. 8.00-15.00, za pośrednictwem dystrybucji Wydawnictwa PTPN – osoba odpowiedzialna p. Dominik Kałasz (dystrybucja@ptpn.poznan.pl; tel. 061 852 74 41 wew. 21). Płatność za przesyłkę wyłącznie za pobraniem.

Znaczki

kartka

Jak Dąbrowski do Poznania…

Categories: UncategorizedAuthor:

Przypadającą w bieżącym roku 210. rocznicę przybycia do Poznania gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk postanowiło uczcić w szczególny sposób.

We współpracy z Muzeum Historii Miasta Poznania i Wielkopolskim Muzeum Niepodległości organizujemy w dniach 4–5 listopada 2016 r. obchody jubileuszowe upamiętniające to wydarzenie i naszych bohaterów narodowych.

W piątek 4 listopada 2016 r. zapraszamy na godz. 15.00 do siedziby PTPN na konferencję naukową pt. „Obaczym, jeżeli Polacy godni są być narodem…”, skupiającą się na wojnach napoleońskich i rozbudzonych ówcześnie nadziejach na polską niepodległość.

Uroczystości w sobotę 5 listopada 2016 r. rozpocznie Msza Św. o godz. 10.30 w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu w intencji gen. J. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego.

Kolejny punkt to programu to INSCENIZACJA WJAZDU gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania. Pochód z udziałem oddziału piechoty oraz aktorów grających role gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego oraz zaproszonych gości sformowany zostanie przy ul. Stawnej, skąd przejdzie na Stary Rynek. To tutaj o godz. 12 powinniśmy ich tłumnie powitać, podobnie jak to było w 1806 r. Pierwszy ważny punkt to Pałac Mielżyńskich, następnie Ratusz. Tu zostanie odczytana odezwa Wybickiego i Dąbrowskiego do Polaków z 3 listopada 1806 r. oraz powitanie przez władze miasta. Tu wspólnie odśpiewamy „Mazurka Dąbrowskiego”, obejrzymy pokaz musztry i umiejętności wojskowych. Będziemy mogli przenieść się w dawne czasy, utrwalając te chwile na pamiątkowych zdjęciach z żołnierzami napoleońskich wojsk (zaprosiliśmy najlepszy rekonstruktorów w kraju!).

W Wielkiej Sieni poznańskiego Ratusza wystawiony zostanie obraz z naszej kolekcji autorstwa Jana Gładysza „Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 r.”. Zwiedzaniu towarzyszyć będą prelekcje popularnonaukowe.

KONFERENCJA NAUKOWA, 4 listopada, godz. 15.00, Sala Posiedzeń PTPN ul. Mielżyńskiego 27/29

 • 15.00 otwarcie konferencji przez Sekretarza Generalnego prof. UAM dra hab. Przemysława Matusika
 • 15.10 prof. UAM dr hab. Rafał Dobek, Sprawa polska w dobie napoleońskiej
 • 15.30 prof. UAM dr hab. Maciej Forycki, Zanim przybył Dąbrowski… Płk. Rémy Exelmans w Poznaniu
 • 15.50 dr Łukasz Słaby (przy współpracy prof. UAM dr. hab. Jerzego Borowczyka), „A jenerał Dąbrowski wpada do Poznania…”. Poznańsko-napoleońska jesień 1806 w poezji tamtego czasu oraz w literaturze późniejszej
 • 16.10 Dyskusja
 • 16.30 Przerwa na kawę
 • 16.50 dr Wojciech Szafrański, Między ambicją a koniecznością. Józef Wybicki jako „nie poseł” doby Sejmu Wielkiego
 • 17.10 dr hab. Marek Krzymkowski, Departament poznański w Księstwie Warszawskim – zarys ustrojowy
 • 17.30  prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Napoleon Prawodawca a Wielkopolska
 • 17.50 Tomasz Łęcki, Nowe Muzeum Niepodległości w Poznaniu

PRELEKCJE W WIELKIEJ SIENI RATUSZA, 5 listopada, od godz. 12.30

 • 12.30  prof. UAM dr hab.  Przemysław Matusik (Poznańskiea Towarzystwo Przyjaciół Nauk), Czy Polacy godni są być narodem? Napoleon, Poznań i polska niepodległość 1806
 • 13.00 Waldemar Karolczak (Muzeum Historii Miasta Poznania), Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania na obrazie Jana Gładysza
 •  13.30 Przemysław Rey (Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie), Losy „Mazurka Dąbrowskiego”
 • 14.00 Radosław Franczak (Instytut Historii UAM), Józef Wybicki w Manieczkach. Twórca hymnu w pamięci lokalnej społeczności
 •  14.30 Tomasz Łęcki (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości), Czy Muzeum Powstania Wielkopolskiego może konkurować z Muzeum Powstania Warszawskiego

Pomiędzy prelekcjami zwiedzamy ratusz i oglądamy inne eksponaty związane Wybickim, Dąbrowskim i czasami napoleońskimi…

Plakat jpg

Zmarł prof. Jan Stęszewski

Categories: UncategorizedAuthor:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

z głębokim smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci

ś†p

Profesora dr. hab. Jana Stęszewskiego

od 1979 roku członka Komisji Historii Sztuki, od 1987 roku Komisji Muzykologicznej, od 1988 roku członka Wydziału Nauk o Sztuce,  przewodniczącego Komisji Muzykologicznej w latach 1996-2011, członka Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Res Facta Nova”. Był wiernym naszej Korporacji, szczerze oddanym naukowej i społecznej pracy Uczonym.

Łączymy się w żalu z Rodziną Zmarłego

Zarząd PTPN

Msza pogrzebowa za śp. Prof. Jana Stęszewskiego zostanie odprawiona w czwartek, 29 września 2016 r. o godz. 13.30 w Kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie, a uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 15.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy ul. Powązkowskiej 43/45

Informacja o dofinansowaniu konferencji

Categories: UncategorizedAuthor:

Pragniemy poinformować, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o dofinansowaniu naszych dwóch konferencji w ramach działalności upowszechniającej naukę – decyzja nr 910/P-DUN/2016 z dnia 29.06.2016 r.

 • Audiodeskrypcja i jej pogranicza

kadr_programu_konferencji

 • Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)

kadr_jezyk_religijny_____________________________________________________________

Logo MNiSW polski

Zmarł prof. Jacek Wiesiołowski

Categories: UncategorizedAuthor:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
z głębokim  smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci

ś†p

Profesora dr. hab. Jacka Wiesiołowskiego

wiesiolowski

Członka Honorowego PTPN, od 1968 r. członka Komisji Historycznej, od 1975 r. członka Wydziału Nauk o Sztuce,  wiceprezesa (1999-2005) i prezesa (2005-2011) naszej Korporacji, wieloletniego członka Komitetu redakcyjnego czasopisma „Roczniki Historyczne”. Był wybitnym mediewistą, cenionym badaczem dziejów Poznania, inicjatorem wielu przedsięwzięć,  całkowicie oddanym naukowej i społecznej pracy Uczonym.

Łączymy się w żalu z Rodziną Zmarłego
Zarząd i pracownicy PTPN

Zaproszenie na Walne Zebranie PTPN

Categories: UncategorizedAuthor:

Mam zaszczyt zaprosić na
WALNE ZEBRANIE
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbędzie się
w Sali Posiedzeń przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29
w poniedziałek, 27 czerwca 2016 r. o godzinie 16.45

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Walne Zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godzinie 17.00 bez względu na liczbę obecnych.

Program zebrania:
1. Przemówienie Prezesa
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok – przedstawia sekretarz generalny prof. Przemysław Matusik
5. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Powzięcie uchwał w sprawach

 • przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu (§22 pkt 6 Statutu)
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej (§22 pkt 6 Statutu)
 • zatwierdzenia bilansu za 2015 rok

8. Wybór zastępcy podskarbiego oraz zastępcy redaktora głównego    wydawnictw
9. Przedłożenie planu finansowego na 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie planu działania Towarzystwa i budżetu na rok 2016 (§22 pkt 5 Statutu)
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania (protokół dostępny jest do wglądu w Biurze Zarządu)
11. Wolne głosy

Prezes
Andrzej Gulczyński

Zaproszenie na IV Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

Categories: UncategorizedAuthor:

UTOPIE SPOŁECZNE I ESTETYCZNE W XX W. MOTYWY – IDEE – IDEOLOGIE
Poznań 10 maja 2016 r.

To kolejna już konferencja interdyscyplinarna, poruszająca problem dyskutowany od lat i wciąż nie do końca rozpoznany. Wydarzenie to jest adresowane do badaczy podejmujących namysł nad fenomenem utopii z perspektywy różnych dziedzin nauki, co w zamierzeniu organizatorów umożliwi wypracowanie nowego ujęcia tego zjawiska.
Przedmiotem zainteresowania są charakterystyczne dla tego zjawiska motywy, idee i będące ich efektem ideologie, w toku obrad poruszane będą m.in. następujące kwestie:

 • Jakie formy społeczne i estetyczne przybierała niezgoda na zastaną rzeczywistość na przestrzeni XIX i XX wieku?
 • Jakie motywy, idee i ideologie towarzyszyły temu zjawisku?
 • W jaki sposób utopijne wizje wpływały na kulturę i sztukę, a w jaki na funkcjonowanie jednostki, państwa i społeczeństwa?

Miejsce obrad: PTPN, ul. Mielżyńskiego 27-29.

Zgłoszenia są przyjmowane do 29 kwietnia pod adresem: utopie_konferencja@wp.pl
Szczegółowy program będzie dostępny do pobrania po zamknięciu listy zgłoszeń.

Zaproszenie na posiedzenie Wydziału II PTPN

Categories: UncategorizedAuthor:

logo_ptpn

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na posiedzenie Wydziału II Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.00, w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.
W części naukowej wysłuchamy wykładu prof. dr. hab. Wojciecha Kriegseisena, dyrektora Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla pt.

Społeczność ewangelicka wobec państwa, Rzeczypospolitej szlacheckiej, w XVI-XVIII wieku: ciągłość i zmiana

Następnie odbędzie się posiedzenie administracyjne (tylko dla członków Wydziału), poświęcone przyjęciu nowych członków:
prof. Hanny Suchockiej,
dr Moniki Herkt-Rynarzewskiej,
dr Marzeny Matli,
prof. Wojciecha Barana-Kozłowskiego,
prof. Tomasza Nieboraka,
dr. hab. Piotra Okulewicza,
dr. Michała Urbańczyka,
dr. Maurycego Zajęckiego.

Z poważaniem
Paweł Dembiński
sekretarz Wydziału II

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Categories: UncategorizedAuthor:

STUDIA NAD PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ NA ZIEMIACH POLSKICH

I Edycja
POLSKA LUDOWA: PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA W WARUNKACH SYSTEMU NAKAZOWO-ROZDZIELCZEGO

POZNAŃ 7-8 KWIETNIA 2016 r.

Celem pierwszej z cyklu konferencji jest przedstawienie stanu badań nad problematyką przestępczości gospodarczej w okresie PRL-u, w warunkach gospodarki centralnie sterowanej. Było to doświadczenie wyjątkowe tylko dla pewnej grupy państw na świecie i zasadniczo przekaz o nim nie funkcjonuje w obiegu międzynarodowym poprzez rzetelną, wieloaspektową naukową analizę. Aby podkreślić interdyscyplinarny charakter konferencji, wystąpienia uczestników zaprezentowane zostaną w ramach trzech paneli:

1.    Polityczny i społeczny wymiar przestępczości gospodarczej
2.    Oblicza przestępczości gospodarczej w PRL-u
3.    Kulturowe, socjologiczne i statystyczne aspekty przestępczości gospodarczej

Miejsce obrad: Collegium Historicum, ul. Umultowsak 27D, PTPN, ul. Mielżyńskiego 27-29. Organizatorzy:

organizatorzy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA.

Nowe kolekcje cyfrowe

Categories: UncategorizedAuthor:

Szanowni Państwo,

informujemy, że w roku 2015 Biblioteka PTPN otrzymała dotację w wysokości 87 tys. zł, która umożliwiła realizację projektu „Digitalizacja obiektów z historycznych kolekcji ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie”. Zadanie objęło cyfryzację i udostępnienie w domenie publicznej 4500 obiektów z kolekcji ikonograficznej oraz jednego czasopisma z lat 1864-1919 (50 roczników z dodatkami) ze zbiorów Biblioteki PTPN.
Zadanie – wykonane w ramach projektu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Materiał ikonograficzny, wybrany do digitalizacji, można przeglądać za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki PTPN (zakładka Cyfrowe kolekcje ikonograficzne). Natomiast czasopismo „Dziennik Urzędowy” zostało opublikowane w kolekcjach wydzielonych Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zasoby czasopisma są również dostępne za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz Biblioteki Europeana.

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013