Celem działalności PTPN jest praca nad rozwojem nauki we wszystkich dziedzinach, szczególnie w zakresie badań dotyczących Wielkopolski

Towarzystwo

Towarzystwo, powstałe w 1857 roku, jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych rozwojem nauki polskiej, pielęgnowaniem literatury i sztuki. To miejsce integracji i ostoja tradycji środowiska naukowego i inteligenckiego Poznania i Wielkopolski.

Dalej →

Biblioteka

Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wiążą się ściśle z dziejami samego Towarzystwa. Działające w owym czasie w Wielkopolsce dwie liczące się w skali kraju biblioteki: Kórnicka i Raczyńskich, nie mogły w pełni zaspokoić potrzeb miejscowego środowiska naukowego.

Dalej →

Wydawnictwo

Półtora wieku tradycji zobowiązuje. Dlatego wydawane przez PTPN czasopisma i książki mają zawsze wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Znaleźć je można we wszystkich ważniejszych bibliotekach świata. Zapraszamy do współpracy autorów oraz instytucje naukowe.

Dalej →

Więcej o historii

Lata tradycji, historii, działalności uwiecznione na fotografiach.

Dalej →

W kamienicy

Wszystko to co możesz znaleźć w naszej kamienicy.

Dalej →

Wynajem

Towarzystwo wynajmuje lokale użytkowe oraz Salę Posiedzeń.

Dalej →

Wiadomości

Zmarł prof. Jacek Wiesiołowski

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
z głębokim  smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci

ś†p

Profesora dr. hab. Jacka Wiesiołowskiego

wiesiolowski

Członka Honorowego PTPN, od 1968 r. członka Komisji Historycznej, od 1975 r. członka Wydziału Nauk o Sztuce,  wiceprezesa (1999-2005) i prezesa (2005-2011) naszej Korporacji, wieloletniego członka Komitetu redakcyjnego czasopisma „Roczniki Historyczne”. Był wybitnym mediewistą, cenionym badaczem dziejów Poznania, inicjatorem wielu przedsięwzięć,  całkowicie oddanym naukowej i społecznej pracy Uczonym.

Łączymy się w żalu z Rodziną Zmarłego
Zarząd i pracownicy PTPN

Zaproszenie na Walne Zebranie PTPN

Mam zaszczyt zaprosić na
WALNE ZEBRANIE
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbędzie się
w Sali Posiedzeń przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29
w poniedziałek, 27 czerwca 2016 r. o godzinie 16.45

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Walne Zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godzinie 17.00 bez względu na liczbę obecnych.

Program zebrania:
1. Przemówienie Prezesa
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok – przedstawia sekretarz generalny prof. Przemysław Matusik
5. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Powzięcie uchwał w sprawach

  • przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu (§22 pkt 6 Statutu)
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej (§22 pkt 6 Statutu)
  • zatwierdzenia bilansu za 2015 rok

8. Wybór zastępcy podskarbiego oraz zastępcy redaktora głównego    wydawnictw
9. Przedłożenie planu finansowego na 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie planu działania Towarzystwa i budżetu na rok 2016 (§22 pkt 5 Statutu)
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania (protokół dostępny jest do wglądu w Biurze Zarządu)
11. Wolne głosy

Prezes
Andrzej Gulczyński

Zaproszenie na IV Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

UTOPIE SPOŁECZNE I ESTETYCZNE W XX W. MOTYWY – IDEE – IDEOLOGIE
Poznań 10 maja 2016 r.

To kolejna już konferencja interdyscyplinarna, poruszająca problem dyskutowany od lat i wciąż nie do końca rozpoznany. Wydarzenie to jest adresowane do badaczy podejmujących namysł nad fenomenem utopii z perspektywy różnych dziedzin nauki, co w zamierzeniu organizatorów umożliwi wypracowanie nowego ujęcia tego zjawiska.
Przedmiotem zainteresowania są charakterystyczne dla tego zjawiska motywy, idee i będące ich efektem ideologie, w toku obrad poruszane będą m.in. następujące kwestie:

  • Jakie formy społeczne i estetyczne przybierała niezgoda na zastaną rzeczywistość na przestrzeni XIX i XX wieku?
  • Jakie motywy, idee i ideologie towarzyszyły temu zjawisku?
  • W jaki sposób utopijne wizje wpływały na kulturę i sztukę, a w jaki na funkcjonowanie jednostki, państwa i społeczeństwa?

Miejsce obrad: PTPN, ul. Mielżyńskiego 27-29.

Zgłoszenia są przyjmowane do 29 kwietnia pod adresem: utopie_konferencja@wp.pl
Szczegółowy program będzie dostępny do pobrania po zamknięciu listy zgłoszeń.

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013