W dniach 14–15 września 2018 r. Rada Towarzystw Naukowych działająca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk planuje zorganizowanie II Kongresu Towarzystw Naukowych pod tytułem „Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej”. Organizatorami Kongresu są: Rada Towarzystw Naukowych PAN, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polska Akademia Umiejętności oraz Towarzystwo Naukowe Płockie. Kongres został objęty Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgromadzenie jest rezultatem postulatów przyjętych na I Kongresie Towarzystw Naukowych, który obradował w Warszawie w dniach 17–18 września 2013 roku pod hasłem „Towarzystwa Naukowe w Polsce: dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób reprezentujących ponad 450-tysięczną społeczność członków towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Organizatorzy II Kongresu Towarzystw Naukowych chcą dokonać podsumowania realizacji wniosków wynikających z Uchwały I Kongresu i wypracować postulaty pod adresem władz państwowych dot. usytuowania społecznego ruchu naukowego w systemie nauki w Polsce oraz zasad i systemu finansowania towarzystw i stowarzyszeń naukowych, ze środków budżetowych przeznaczanych na rozwój nauki i kultury.

Celem Kongresu jest przedstawienie wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w okresie od odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 1918 r. oraz ocena tego wkładu, a także dyskusja nad aktualnym miejscem społecznego ruchu naukowego w systemie nauki w Polsce. W ramach Kongresu planowane jest poruszenie następujących tematów:

  • Rozwój i wkład towarzystw naukowych w kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej na przestrzeni wieków.

  • Ocena wkładu towarzystw naukowych w rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

  • Rozwój i wkład towarzystw naukowych w kształtowanie kultury polskiej w okresie od odzyskania niepodległości Polski.

  • Wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki w Polsce w okresie od odzyskania niepodległości Polski.

  • Wpływ towarzystw naukowych na rozwój społeczno-ekonomiczny i rozwój regionów w okresie od odzyskania niepodległości Polski.

  • Wpływ towarzystw naukowych na rozwój techniki i gospodarki w Polsce i w regionach od odzyskania niepodległości Polski.

  • Ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszechnianie nauki w Polsce i rozwój nowoczesnych form upowszechniania nauki (festiwale nauki, pikniki naukowe).

  • Aktualny system dofinansowania społecznego ruchu naukowego w Polsce ze środków przeznaczanych na naukę.

  • Sytuacja prawna społecznego ruchu naukowego w aktualnym systemie nauki w Polsce.

Miejscem obrad II Kongresu będzie Poznań, jak również bezpośrednim organizatorem, jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN). Wpisowe z tytułu udziału w Kongresie w wysokości 150 zł od osoby (zgłoszenie i dokonanie wpłaty do 30 czerwca 2018 r. na konto Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). W ramach wniesionej opłaty, organizator zapewni uczestnikom wyżywienie (catering) w czasie obrad oraz udział w uroczystej kolacji, materiały konferencyjne i publikację pokongresową.

Zgłoszenia należy składać do 30 czerwca 2018 r. na adres Rady Towarzystw Naukowych lub Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zapraszamy członków towarzystw naukowych i sympatyków społecznego ruchu naukowego do udziału w Kongresie. Formularz zgłoszeniowy

POBIERZ PROGRAM

KOMITETY

PARTNERZY

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA POZNANIA