Przez ponad 160 lat członkami oraz sympatykami Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – najstarszej i największej korporacji zrzeszającej poznańskich badaczy było wielu wybitnych nestorów polskiej nauki, pionierów dyscyplin naukowych. Ich dorobek analizuje się jednak często jedynie poprzez pryzmat badań prowadzonych w ich epoce, pomijając możliwości oceny, jak wpłynęły one na współczesną naukę i przyszłe projekty badawcze. Rodzi to potrzebę “odbrązowienia” postaci znanych naukowców i poddania ich dorobku twórczej dyskusji. Istotą projektu jest organizacja trzech ogólnopolskich konferencji naukowych wraz z towarzyszącymi im wystawami tematycznymi zogniskowanymi wokół postaci prof. Wojciecha Jastrzębowskiego, prof. Józefa Kostrzewskiego i prof. Edwarda Taylora – osób znanych w świecie naukowym, które doczekały się poświęconym im ulic i pomników w Poznaniu, czy innych polskich miastach. Głównym celem proponowanego cyklu wydarzeń jest zaprezentowanie wybranych problemów badawczych, grupowanych pod generalnymi hasłami „Człowiek a…” w przystępnej, multidyscyplinarnej formie. Ich szerokie ujęcie pozwoli na zainteresowanie nie tylko badaczy danej dyscypliny, lecz również doktorantów, studentów i „przyjaciół nauk” – osób nie zajmujących się na co dzień pracą dydaktyczną. Konferencje moją stać się płaszczyzną wymiany myśli pomiędzy reprezentantami tej samej dziedziny pracujących na różnych uczelniach, a tym samym ich integracji, ale także wymianie doświadczeń między naukowcami z różnych sfer nauki.

W dobie postępującej specjalizacji, stworzenie pola do wymiany doświadczeń i prób wypracowania wspólnego stanowiska w przedmiocie nadchodzących wyzwań dla nauki, bez wątpienia pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Szerokie ujęcie tematów konferencji stwarza okazję do popularnonaukowej dyskusji nad problemami współczesnego świata, daje szansę na przyciągnięcie uwagi nie tylko teoretyków, ale i praktyków w różnych dziedzinach. Ponadto każdej konferencji naukowej towarzyszyć będzie wystawa publikacji i dokumentów ze zbiorów Biblioteki PTPN, poświęcona zasłużonym dla Poznania naukowcom oraz dziedzinom nauki przez nich uprawianym.

Podkreślenie znaczenia i twórczości badaczy związanych z Poznaniem i Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk jest istotne również w kontekście zbliżającej się setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zamierzonym celem realizacji zadania jest zatem kultywowanie pamięci o zasłużonych badaczach w nowoczesny sposób, łączący naukową dyskusję z popularyzującym przypomnieniem ich dokonań poprzez prelekcje i wystawy w siedzibie PTPN-u. W przyszłości planowane jest również wydanie publikacji, odnoszących się do wygłoszonych w toku wydarzeń referatów i następujących po nich dyskusji.