W ramach projektu Dziedzictwo Wielkopolski mamy przyjemność zaprosić Państwa na dwa wykłady, które w najbliższym czasie odbędą się we Wrześni.

Pierwszy pt. Kościół średniowiecznej Wielkopolski wygłosi prof. UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek (Wydział Historii UAM).

Drugi pt. Mozaika językowa Wielkopolski wygłosi dr Błażej Osowski (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM)

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek – historyk,profesor na Wydziale Historii UAM, pracownik Zakładu Historii Średniowiecznej, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zajmuje się dziejami średniowiecznego Kościoła i historią średniowiecznego szkolnictwa na ziemiach polskich. Autor trzech monografii: Studia uniwersyteckie cystersów z ziem polskich w okresie średniowiecza (Poznań 2002), Konwent dominikanów wrocławskich w późnym średniowieczu (Poznań-Wrocław 2008), Święcenia duchowieństwa w diecezji gnieźnieńskiej w latach 1482-1493 (Poznań 2018), a także wielu artykułów poświęconych dziejom klasztorów cysterskich w średniowieczu i epoce nowożytnej i historii polskich klasztorów dominikańskich publikowanych w kraju i za granicą. W ostatnich latach koncentruje swoje badania na prozopografii kleru w późnym średniowieczu i edycjach średniowiecznych oraz wczesnonowożytnych wykazach duchownych wyświęconych przez polskich biskupów.

Dr Błażej Osowski – absolwent poznańskiej polonistyki oraz filologii słowiańsko-polskiej z językiem czeskim. Adiunkt w Pracowni Dialektologicznej UAM. Zajmuje się dokumentowaniem gwar, zbieraniem słownictwa gwarowego i układaniem słowników, badaniem gwar współczesnych i historycznych. Autor monografii o słowotwórstwie wielkopolskich przymiotników (Kategoria przymiotnika w języku mieszkańców wsi północno-wschodniej i południowo-zachodniej Wielkopolski. Studium leksykalno-słowotwórcze) oraz o języku inwentarzy wielkopolskich z XVIII wieku (Wariantywność leksykalno-semantyczna języka wielkopolskich inwentarzy z drugiej połowy XVIII wieku. Studia z dialektologii historycznej), a także Słownika języka mieszkańców powiatu kolskiego. Interesuje go wszystko, co wiąże język z regionem.

Projekt Dziedzictwo Wielkopolski ma na celu popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, w sposób interdyscyplinarny oraz przedstawienie wyników badań nad regionem wśród mieszkańców Wielkopolski, jak również integrujących środowisko badaczy z różnych dyscyplin naukowych oraz instytucji kultury i organizacji zajmujących się tematyką lokalnego dziedzictwa. Cykl wykładów prowadzonych w regionie ma przybliżyć mieszkańcom społeczności lokalnych prowadzone badania dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.