Trwa rejestracja na 4. międzynarodową konferencję naukową „DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA. Zrównoważone leśnictwo i lasy – szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu”, która odbędzie się 14-16 września 2022 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Organizatorami wydarzenia są: Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Partnerami konferencji zostali: Targi DREMA oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Wydarzenie jest afiliowane przez Europejski Instytut Leśny (EFI).

Goście Honorowi konferencji:

  • dr Alan Crivellaro, Wydział Geografii Uniwersytetu Cambridge, Wielka Brytania
  • dr hab. Henrik Hartmann, Zakład Procesów Biogeochemicznych w Instytucie Biogeochemii im. Maxa Plancka, Jena, Niemcy

Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu drzewnictwa, leśnictwa i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o dużych możliwościach praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także wymiana wiedzy i doświadczeń nt. współczesnych wyzwań przemysłów bazujących na drewnie w międzynarodowym gronie ekspertów.

Rejestracja i szczegółowe informacje: https://www.wood-science-economy.pl/

 

                 

Registration is now open for the 4th international scientific conference “WOOD – SCIENCE –

ECONOMY. Sustainable forestry and forests – opportunities and constraints under climate change”, which will be held on 14-16 September 2022 in Poznan on the premises of MTP Poznan Expo.

The organizers of the event are Łukasiewicz – Poznan Institute of Technology and Poznan University of Life Sciences.

The partners of the conference are: DREMA Fair and Poznan Society for the Advancement of Arts and Sciences.

The event is affiliated with the European Forest Institute (EFI).

Keynote speakers of the conference are:

  • Dr. Alan Crivellaro, Department of Geography, University of Cambridge, United Kingdom,
  • Dr. hab. Henrik Hartmann, Department of Biogeochemical Processes at the Max Planck Institute for Biogeochemistry, Jena, Germany.

The aim of the conference is to present the results of the latest research in the field of wood, forestry and related disciplines, with particular emphasis on research with high potential for practical application in the economy, as well as to exchange knowledge and experience of contemporary challenges for wood-based industries in an international group of experts.

Registration and detailed information: https://www.wood-science-economy.pl/en/conference