Zapraszamy na kolejny wykład w ramach projektu “Dziedzictwo Wielkopolski”, pt Dziedzictwo Żydów wielkopolskich, który wygłosi prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski (Wydział Historii UAM). Wykład odbędzie się 28.11.2019 r. o godz. 18:00 Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski – absolwent Wydziału Historycznego (1991 r.) i Wydziału Neofilologii (1994 r.) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. zatrudniony w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UAM. Za pracę doktorską pt. Jerzy Schwengel (1697-1766. Przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis Kościoła (Poznań 2004) otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Był stypendystą The Andrew C. Duncan Catholic History Trust w Londynie, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich i rządu włoskiego. Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1999-2000 wykładał na University of Notre Dame, Indiana, USA. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych; obecnie prodziekan Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekt Dziedzictwo Wielkopolski ma na celu popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, w sposób interdyscyplinarny oraz przedstawienie wyników badań nad regionem wśród mieszkańców Wielkopolski, jak również integrujących środowisko badaczy z różnych dyscyplin naukowych oraz instytucji kultury i organizacji zajmujących się tematyką lokalnego dziedzictwa. Cykl wykładów prowadzonych w regionie ma przybliżyć mieszkańcom społeczności lokalnych prowadzone badania dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.