Inauguracja działalności Kolokwium Doktoranckiego przy Komisji Historycznej PTPN

Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ogłasza, że inicjuje działalność Kolokwium Doktoranckiego przy Komisji Historycznej PTPN. Kolokwium to nawiązuje do funkcjonującego przed kilkoma laty Kolokwium Doktoranckiego PTPN i jest pomyślane jako przestrzeń prezentacji badań prowadzonych w ramach projektów doktorskich z historii i dyscyplin pokrewnych. Formę działalności Kolokwium mają stanowić posiedzenia naukowe, na których doktoranci będą prezentować referaty odnoszące się do swoich poczynań badawczych. Na każdym posiedzeniu ma być wygłaszany jeden referat, po którym przewiduje się czas na obszerną dyskusję. Posiedzenia będą miały charakter otwarty. Zakładamy przy tym, że przedmiotem referatów wygłaszanych przez doktorantów w ramach Kolokwium będą nie tyle same zamierzenia badawcze, ile osiągnięte już częściowe lub całościowe wyniki badań. Pozwoli to na szerszą konsultację wyników na ostatnim etapie przygotowywania dysertacji. Z tego też powodu zachętę do wygłaszania referatów w ramach Kolokwium kierujemy przede wszystkim do doktorantów trzeciego i czwartego roku Szkoły Doktorskiej, co nie oznacza wszakże, iż w uzasadnionych przypadkach możliwości wygłoszenia referatu w ramach Kolokwium nie otrzymają doktoranci wcześniejszych lat.

Wierząc, że Kolokwium Doktoranckie przy Komisji Historycznej PTPN może się stać forum żywej refleksji nad naukowymi poczynaniami najmłodszego pokolenia badaczy historii i dyscyplin pokrewnych, a także jedną z form integracji środowiska doktoranckiego, gorąco zachęcamy do nadsyłania propozycji referatów oraz do licznego udziału w posiedzeniach Kolokwium. Propozycje referatów prosimy kierować do Sekretarza Komisji Historycznej PTPN, prof. UAM dr hab. Anny Kotłowskiej, na adres mailowy: anna.kot@amu.edu.pl

Inauguracyjne posiedzenie Kolokwium Doktoranckiego przy Komisji Historycznej PTPN odbędzie się w środę 16 listopada 2022 r. o godz 17.30 w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

Referat pt. „Znaczenie miasta Petra Pia Iustiniana w lazyjskiej polityce Justyniana” wygłosi doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM mgr Marcin Wieczorek.

Serdecznie zapraszamy!

Prof. UAM dr hab. Maciej Dorna, Przewodniczący Komisji Historycznej PTPN

Prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska, Sekretarz Komisji Historycznej PTPN