„Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956–1990”

Zapraszamy na listopadowe wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych,

Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956–1990

Wykłady w październiku odbędą się w Sali Posiedzeń PTPN.

Cykl wykładów realizowany jest w ramach projektu „Działania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa dla mieszkańców Poznania” współfinansowanego przez Miasto Poznań #poznańwspiera.

Projekt został również objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

9 listopada, godz. 17:00

prof. dr hab. Roman Kuźniar (Uniwersytet Warszawski) wygłosi wykład pt. Polityka zagraniczna Krzysztofa Skubiszewskiego i wykuwanie niepodległości

Profesor Krzysztof Skubiszewski nie był typem powstańca, a jednak wziął walny udział w wykuwaniu polskiej niepodległości po upadku komunizmu i załamaniu się zimnowojennego porządku. Dla – już ministra Skubiszewskiego – wykuwanie niepodległości w sferze zewnętrznej oznaczało przekształcenie wrogości w stosunkach z Niemcami we wspólnotę interesów, uwolnienie się od zagrożenia ze strony Rosji oraz włączenie Polski w jednoczącą się Europę. Odnosząc sukcesy na tych trzech polach, minister Skubiszewski nie tylko wniósł wybitny wkład w odzyskiwanie niepodległości, ale też ustanowił solidny fundament dla polityki zagranicznej Polski kolejnych dziesięcioleci.

prof. Roman Kuźniar – politolog, profesor nauk humanistycznych zatrudniony na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach studiów strategicznych, międzynarodowych stosunków politycznych, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest autorem licznych opracowań naukowych, w tym monografii „Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej” (2008), „Porządek międzynarodowy. Perspektywa ontologiczna” (2019), „Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego” ( 2022), a także redaktorem prac zbiorowych „Krzysztof Skubiszewski – dyplomata i mąż stanu” (2011) i „Dziedzictwo Krzysztofa Skubiszewskiego w polityce zagranicznej RP” (2020). Był m.in. ministrem pełnomocnym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie (1994–1998), dyrektorem Akademii Dyplomatycznej MSZ (2003–2005), dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, (2005–2007), doradca prezydenta RP ds. międzynarodowych (2010– 2015). Stanął też na czele rady Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego.

16 listopada, godz. 17:00

dr Marcin Princ (Wydział Prawa i Administracji UAM) wygłosi wykład pt. Polska droga do restytucji samorządu terytorialnego

Przywrócenie samorządu terytorialnego w Polsce nastąpiło w 1990 roku, kiedy to odbyły się pierwsze wybory samorządowe w III Rzeczpospolitej. Uchwalona w marcu tego roku ustawa o samorządzie terytorialnym przewidywała, że mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Przełomowe znaczenie miało stwierdzenie, że gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Można zaryzykować tezę, że zmiany miały charakter rewolucyjny. Głównym celem wystąpienia jest ukazanie zakresu zmian, które nastąpiły w 1990 roku. Podjęta zostanie próba wyjaśnienia, , na ile nowa konstrukcja samorządu terytorialnego była tożsama z rozwiązaniami z dwudziestolecia międzywojennego jak wyglądało przywrócenie samorządu w Poznaniu i jakie były jego atuty i pierwsze działania organizacyjne, a także jakie wyzwania stanęły przed nowymi władzami samorządowymi.

dr Marcin Princ – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów prawno-ekonomicznych, autor ponad 50 opracowań naukowych, w tym monografii „tandardy dobrej administracji w prawie administracyjnym” (2016); badacz zrzeszony w Centrum Badań Migracyjnych UAM, Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. W swych badaniach koncentruje się na problemach administracyjnoprawnego statusu jednostki, sytuacji prawnej cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, relacji między administracją publiczną a jednostką oraz teoretycznych i aksjologicznych podstaw funkcjonowania współczesnej administracji publicznej.