Niezwykle miło nam poinformować, że w związku z udzielonym dofinansowaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki rozpoczęto realizację dwóch projektów digitalizacyjnych:
– Digitalizacja kolekcji rękopisów księdza Wincentego Kraińskiego – kontynuacja, nr umowy SONB/SN/546522/2022
Projekt polega na kontynuacji rozpoczętego w 2021 roku procesu digitalizacji i udostępnienia w domenie publicznej oryginalnej kolekcji rękopisów księdza Wincentego Kraińskiego.
Ksiądz Wincenty Kraiński (16.04.1786–16.10.1882) z wykształcenia doktor prawa. Był zasłużonym organizatorem szkolnictwa w Paryżu, Karlsruhe i Stuttgarcie, współpracownik Komisji Oświecenia oraz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. W czasie powstania listopadowego był generalnym wizytatorem szkół w Królestwie Polskim. W 1843 roku na emigracji Wincenty Kraiński wstąpił do stanu duchownego, kształcił się w Collegium Romanum w Rzymie. W 1848 roku wrócił na ziemie polskie. Osiedlił się we Wrocławiu, a w 1851 roku został lektorem języka polskiego oraz języków słowiańskich i literatury na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie przez 28 lat wykładał i pisał prace naukowe.
W skład sześćdziesięciu dziewięciu „Tek Kraińskiego” wchodzą dokumenty osobiste twórcy spuścizny, autografy jego prac: zapisy wykładów uniwersyteckich wygłaszanych we Wrocławiu, pisma o treści politycznej, społecznej, moralnej i religijnej spisywane zarówno wierszem jak i prozą, a także korespondencja.
W planowanym projekcie zakłada się kontynuację zadania poprzez zdigitalizowanie kolejnych trzydziestu rękopisów wchodzących w skład kolekcji.
– Digitalizacja elseviranów i innych cennych starych druków, nr umowy SONB/SN/549112/2022
Projekt zakłada digitalizację druków siedemnastowiecznych, które były publikowane przez drukarnię Elsevierów, która została założona przez Lodewijka Elseviera w 1583 roku, na nią składały się drukarnie i księgarnie w Lejdzie w Holandii. Publikacje wydawane przez oficynę Elsevirów były publikowane na najwyższym ówcześnie możliwym poziomie typograficznym. Do najbardziej znanych wydawanych pozycji należy niewątpliwie seria 35 „małych republik”, które zostały opublikowane w latach 1625–1627 w formie encyklopedycznej dotyczącej zagadnień geograficznych, historycznych, prawodawstwa i demografii różnych państw świata. Warto zaznaczyć, że strony tytułowe przedstawiały emblematy opisywanych krajów symbolizujących poszczególne regiony. Ponadto w cyklu został opublikowany w 1627 roku tom dotyczący ziem polskich pt. Republica, sive Status Regni Poloniae, ituaniae, Prussiae, Livoniae, Lugduni Batavorum ex Officina Elzevirian.