Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk organizuje w dniu 23 listopada ogólnopolską konferencję naukową pt. „Spółki, fabryki, czytelnie… Areny pracy organicznej”, której celem jest przedstawienie wyników najnowszych badań nad miejscami związanymi z pracą organiczną. Konferencja ma stanowić kolejny etap promowania idei pracy organicznej oraz aktywności obywatelskiej, a także być istotnym elementem społecznego zaangażowania w tworzenie Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej.

Nawiązując do ubiegłorocznej konferencji i postulatów zgłaszanych zarówno w jej trakcie, jak i później, chcemy skupić się ważnych miejscach, które wykorzystywano lub tworzono dla prowadzenia pracy organicznej. Chcielibyśmy poddać refleksji procesy ich tworzenia, funkcjonowania, roli i znaczenia, podjąć próbę wyjaśnienia czy nadal są przydatne lub jak można je wykorzystać w powstającym Wielkopolskim Szlaku Pracy Organicznej. Mamy na myśli takie obiekty jak fabryki, banki, biblioteki, wydawnictwa, domy parafialne, ogrody jordanowskie, miejsca przeprowadzania ćwiczeń i odbywania zlotów, organizowania wystaw przemysłowych itp. Wiele z nich bliskie jest naszym sercom, pokażmy je innym.

Wiadomo nam, że część takich obiektów nadal spełnia swe funkcje, inne przystosowano do nowych zadań, niektóre uległy zniszczeniu. Wskażmy wspólnie jak wykorzystać to dziedzictwo, zachować pamięć o nich.

Konferencja będzie składać się z dwóch części. W pierwszej części – zaproszeni specjaliści z różnych ośrodków przybliżą w przekrojowym, syntetycznym ujęciu poszczególne rodzaje takich miejsc, w drugiej natomiast będzie możliwość zaprezentowania konkretnych obiektów.

Podobnie jak w ubiegłym roku, chcielibyśmy umożliwić nie tylko zaprezentowanie badań, ale i upowszechnienie lokalnych osiągnięć w zakresie pracy organicznej. Ukazanie miejscowej perspektywy Czempinia lub Gostynia sprzyjać będzie z jednej strony popularyzacji, z drugiej zaś pobudzeniu do odszukania podobnych osiągnięć w innych miejscach. Warto pochwalić się bankiem czy muzeum, fabryką czy spółdzielnią. Wszystko to może stać się podstawą do skonstruowania Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej.

Mamy nadzieję, że tak przygotowana konferencja pozwoli zapoznać się uczestnikom z najnowszymi trendami w badaniach nad ideą pracy organicznej a zarazem wymienić się poglądami, doświadczeniami. Jednocześnie mamy duże przeświadczenie, że uczestnicy nawiążą kontakty, które pozwolą na dalsze rozwijanie idei pracy organicznej w Państwa ośrodkach. Zamierzamy te działania koordynować i animować, bo przecież PTPN to żywy pomnik pracy organicznej.

Prosimy o przesłanie tytułu proponowanego wystąpienia wraz z krótkim abstraktem (do 500 znaków) na adres mailowy dziedzictwo@ptpn.poznan.pl do 13 października 2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszonych referatów.