W najbliższy czwartek, 12 marca, o godz. 18:00 odbędzie się pierwszy tegoroczny wykład w ramach projektu: Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita.

Wykład pt. Niemieccy i polscy ewangelicy w Poznaniu, mieście nowoczesnego katolicyzmu, wygłosi prof. UZ dr hab. Olgierd Kiec, historyk i politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który od wielu lat zgłębia dzieje protestantyzmu na pograniczu polsko-niemieckim.

Poniżej krótki opis wykładu:
Poznań, choć określany jest bastionem nowoczesnego katolicyzmu, był też istotnym ośrodkiem protestantyzmu. Masowa emigracja Niemców z Wielkopolski do Rzeszy po powstaniu wielkopolskim spowodowała wprawdzie gwałtowny spadek liczby niemieckiej ludności w Poznaniu, ale pruski Kościół Ewangelicko-Unijny (jednoczący parafie luterańskie i kalwińskie) zachował niemal całą infrastrukturę, powstałą głównie w czasach zaboru. Miejscowy Konsystorz Ewangelicki, czyli instytucja kierująca do 1918 r. tylko lokalnymi, wielkopolskimi strukturami kościelnymi, stała się w wiodącym ośrodkiem niemieckiego protestantyzmu w całej II Rzeczypospolitej. Konkurencyjną wizję polskiego protestantyzmu propagowali tymczasem luteranie pochodzący z terenów należących do 1918 r. do Rosji i Austrii. Należeli oni do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, kierowanego przez Konsystorz w Warszawie i biskupa Juliusza Burschego. W 1919 r. Polacy z Kongresówki i Śląska Cieszyńskiego założyli w Poznaniu Polskie Towarzystwo Ewangelickie, rok później utworzyli Polski Zbór Ewangelicki, przekształcony w 1937 r. w Polską Parafię Ewangelicko-Augsburską.

Projekt współfinansowany jest ze środków Miasto Poznań.