Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na kolejne wykłady w ramach cyklu Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita.
Pierwszy z nich odbędzie się w przyszły czwartek,10 września o godz. 18:00 w Sali Posiedzeń PTPN.
Tym razem skupimy się na jednym z aspektów gospodarki, jakim jest przemysł. Wykład pt. Uprzemysłowić Wielkopolskę… wygłosi prof. UKW dr hab. Sławomir Kamosiński (Instytut Prawa i Ekonomii UKW).
U zarania odbudowy państwowości polskiej po okresie zaborów wśród elit gospodarczych Wielkopolski pojawiła się idea uprzemysłowienia tego regionu. Pod pojęciem tym rozumiano uruchomienie przemysłu po zakończeniu działań wojennych, spolszczenie przedsiębiorstw oraz budowę nowych branż wytwórczych. Nie zrywano przy tym z dziedzictwem przeszłości regionu, a dążono do wzmocnienia jego roli gospodarczej w Polsce. Podstawowe pytanie, które pojawia się przy okazji tej analizy można ująć w sentencji: Czy podjęty wysiłek uprzemysłowienia Wielkopolski spełnił pokładane w nim nadzieje oraz czy wykreowano w tym regionie nowe marki przemysłowe, które zakorzeniły się w świadomości klientów.
Prof. Kamosiński jest historykiem gospodarczym, ukończył studia historyczne w Instytucie Historii UAM. Obecnie pracuje w Instytucie Prawa i Ekonomii UKW w Bydgoszczy. W dorobku ma wiele publikacji, wśród nich monografię „Przemiany w strukturze przemysłu wielkopolskiego w latach 1919-1939”.
Drugi z wykładów, który odbędzie 24 września, dotyczyć będzie międzywojennego życia literackiego. Wykład pt. “Kwiaty na ugorze”? O życiu literackim Wielkopolski wygłosi prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM).

Wykład na temat rzekomej literackiej „Beocji”, jaką wedle krytycznych opinii były Poznań i Wielkopolska w okresie międzywojennym. Tymczasem dla miasta i regionu typowe było napięcie między tradycyjnymi formami literatury a jej najbardziej nowatorskimi odmianami. Historia głośnego pisma ekspresjonistów „Zdrój”, barwne postaci literatów (Stanisław Przybyszewski, Emil Zegadłowicz i in.), rosnące znaczenie „Czwartków Literackich”, nowoczesne programy literackie z lat trzydziestych w rodzaju autentyzmu Stanisława Czernika aktywnego w Ostrzeszowie, inicjatywy słynnego Koła Polonistów z Uniwersytetu Poznańskiego, pisane gwarą wielkopolską dzieła literackie to wybrane przykłady zjawisk, jakie zostaną omówione. Wyłoni się z nich interesująco różnorodny obraz literatury powstającej w Poznaniu i Wielkopolsce, który wyjaśni powody, dla których stały się one w latach trzydziestych obszarem ważnym dla całej polskiej literatury.

Prof. Mizerkiewicz jest literaturoznawcą, krytykiem literackim, tłumaczem, redaktorem naczelnym dwujęzycznego pisma naukowego “Forum Poetyki / Forum of Poetics” (fp.amu.edu.pl), autorem licznych opracowań, w tym monografii, w Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku / Tomasz Mizerkiewicz (2001), Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku  (2007), Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności (2013). Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.
Projekt współfinansowany jest z budżetu Urzędu Miasta Poznania, oraz objęty patronatami honorowymi Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpiecznego udziału w wydarzeniach organizowanych przez PTPN: http://ptpn.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/06/wytyczne-dot.-organizacji-wydarze%C5%84.pdf?fbclid=IwAR3QpZNr4HfPDASeoUBO2iq7BpgM2NCFQmnfQr9jSATaUgusm4iGrq49qbw