Szanowni Państwo!

Zapraszamy na pierwsze, po wakacyjnej przerwie, wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych, Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956.

Wykłady we wrześniu odbędą się w formie stacjonarnej w Sali Posiedzeń PTPN. Prosimy jednak pamiętać o zachowaniu zasad reżimu sanitarnego (zakrywanie nos i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odległości od innych uczestników).

Cykl wykładów pt. Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956 jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania. Patronatów honorowych udzielili Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, oraz Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

Harmonogram wykładów

9 WRZEŚNIA 2021 R., GODZ. 18:00

prof. UWr dr hab. Miron Urbaniak (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego) wygłosi wykład pt. Odbudowa, modernizacja i rozbudowa kolei w Wielkopolsce w czasie II wojny światowej.

23 WRZEŚNIA 2021 R., GODZ. 18:00

prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk (Wydział Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) wygłosi wykład pt. Szare Szeregi – po poznańsku

Zapowiedź wykładów

Odbudowa, modernizacja i rozbudowa kolei w Wielkopolsce w czasie II wojny światowej

W następstwie działań wojennych we wrześniu 1939 r. kolej w Wielkopolsce doznała poważnych zniszczeń, częściowo w wyniku niemieckich nalotów bombowych, a częściowo w następstwie zorganizowanych działań destrukcyjnych samych Polaków, którzy masowo wysadzali m.in. mosty kolejowe. Utworzona jeszcze w 1939 r. Dyrekcja Kolei Rzeszy Poznań podjęła natychmiastową odbudowę mostów, niedrożnych szlaków kolejowych oraz stacji, przywracając stopniowo ruch kolejowy na terenie swojej działalności, czyli całego Kraju Warty. Szybko okazało się jednak, że wiele linii oraz stacji węzłowych wymaga gruntownej rozbudowy oraz modernizacji, co dodatkowo wymusiły hitlerowskie plany agresji na ZSRR. W związku z tym, w ramach programu „Otto”, który miał zwiększyć przepustowość biegnących równoleżnikowo dróg żelaznych, od początku lat 40. XX w. rozpoczęły się olbrzymie inwestycje m.in. na stacjach w Inowrocławiu, Jarocinie, Kutnie, Lesznie, Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim czy Poznaniu. Rozbudowywano i modernizowano nie tylko układy torowe, ale całe parowozownie, a niekiedy budowano wręcz nowe, jak choćby Poznań – Franowo. Jednotorową linię Leszno – Ostrów Wielkopolski przekuto na dwutorową, a szereg innych poważnie unowocześniono. Do tego wszystkiego realizowano też zaplecze socjalne w postaci wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla kolejarzy. Wykreowana w trakcie II wojny światowej kolejowa infrastruktura techniczna pozostaje czytelna w krajobrazie Wielkopolski jeszcze dziś i stanowi nierzadko cenne zabytki techniki.

prof. UWr dr hab. Miron Urbaniak – historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2008 r. doktoryzował się na podstawie pracy Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914. Jest autorem lub współautorem takich książek, jak: Zabytkowa stacja kolejowa Gniezno. Od Kolei Górnośląskiej do programu „Otto” (Łódź 2010), Wrocławskie wodociągi i kanalizacja. Od przeszłości do współczesności (Wrocław 2011), Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Gazownie (Łódź 2011), Dzieła hydrotechniki w Polsce. Kanał Górnośląski (Gliwicki) (Łódź 2015), a także licznych opracowań z zakresu inżynierii cywilnej, przemysłu, techniki i kolejnictwa w ujęciu historycznym oraz technicznym. Pasjonuje się ochroną dziedzictwa przemysłowo-technicznego Polski, współpracując od lat z wieloma Wojewódzkim Konserwatorom Zabytków. Jest przewodniczącym Komisji Dziedzictwa Techniki PKN ICOMOS Polska oraz członkiem Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków.

Szare Szeregi – po poznańsku 

Harcerstwo w Wielkopolsce tworzone było w trudnych warunkach zaboru pruskiego, z tego powodu w jego programie ważne miejsce zajmowało działanie na rzecz odzyskania niepodległości. W okresie międzywojennym nastąpił dynamiczny rozwój harcerstwa w Poznaniu i Wielkopolsce. Nieuchronna groźba wojny z Niemcami spowodowała, że harcerstwo włączyło się aktywnie w przygotowania do niej. Już w 1938 roku zorganizowano Pogotowie Wojenne Harcerek, a potem w połowie 1939 roku Pogotowie Wojenne Harcerzy. Organizowano liczne kursy dające możliwość uzyskania specjalności potrzebnych w czasie wojny – służba sanitarna, służba przeciwlotnicza i przeciwchemiczna. Harcerze po raz wtóry stali się tymi, którzy byli dobrze przygotowani do pełnienia służby w czasie wojny. Począwszy od 1 września potwierdzili to dobre przygotowanie w konkretnym działaniu. Niestety harcerstwo poznańskie poniosło w tym czasie straty. Po 27 września 1939 roku, gdy w Warszawie podjęto decyzje o przejściu harcerstwa do konspiracji pod kryptonimem „Szare Szeregi” środowisko poznańskie pomimo bardzo trudnych warunków działania włączyło się do podziemnej służby. Warto podkreślić, że pierwszym naczelnikiem Szarych Szeregów został wybrany hm. Florian Marciniak, instruktor Chorągwi Wielkopolskiej. Warunki działania harcerstwa w Generalnej Guberni i Warthegau różniły się. Tu w Wielkopolsce były one zdecydowanie trudniejsze. Pomimo tego drużyny podejmowały pracę. O skali trudności i niebezpieczeństwa świadczy fakt, że ponad 700 harcerek i harcerzy oddało życie w imię służby Bogu i Polsce, tak jak przyrzekali wstępując w szeregi organizacji.

 

prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk – historyk wojskowości, instruktor harcerski, absolwent Liceum Pedagogicznego w Trzciance Lubuskiej (1964–1969), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek historia (1970–1975). Od 1975 roku zatrudniony w Zakładzie Historii Wojskowej UAM. W latach 2002–2008 był prodziekanem Wydziału Historycznego a w latach 2008–2016 prorektorem UAM. Zainteresowania naukowe: historia wojskowości, historia fortyfikacji, historia harcerstwa. Autor opracowań z historii fortyfikacji i historii harcerstwa.