„Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość 1939-1956”

Zapraszamy na grudniowe wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych, Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956.

Wykłady w grudniuodbędą się w Sali Posiedzeń PTPN.

Cykl wykładów realizowany jest w ramach projektu „Jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i działania edukacyjno-kulturalne na rzecz mieszkańców Poznania” współfinansowanego przez Miasto Poznań #poznańwspiera.

Projekt został również objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

1 grudnia 2022 r., godz. 17:00

prof. dr hab. Tomasz Schramm (Uniwersytet in. Adama Mickiewica w Poznaniu) wygłosi wykład pt. Uniwersytet Poznański w latach 1945-1956.

15 grudnia 2022 r., godz. 17:00

dr Andrzej Zarzycki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego) wygłosi wykład pt. Przyczółek wolności – samorząd gospodarczy zawodowy

 

Zapowiedź wykładów

Uniwersytet Poznański w latach 1945-1956

Ramy chronologiczne, w których zamyka się proponowany temat obejmują dwa pierwsze rozdziały tego okresu dziejów Polski, z którym powszechnie związana jest nazwa „Polska Ludowa”, a którego cechą nadrzędną było uzależnienie od Związku Sowieckiego. Pierwszy z tych rozdziałów to trwający do 1948 r. czas względnego liberalizmu i fasadowego oraz wybiórczego kontynuowania tradycji demokracji parlamentarnej. Rozdział drugi najczęściej określany jest terminem „stalinizacja”. Na Uniwersytecie Poznańskim, tak jak i na innych uczelniach polskich, realia polityczne współwystępowały i zderzały się z powszechną dyrektywą służenia ojczyźnie, dźwigania jej ze strat i zniszczeń spowodowanych przez wojnę i okupacje. Rosnący nacisk owych realiów wyrażał się przez rosnącą kontrolę polityczną nad kadrą nauczającą i studentami. W przypadku kadry, przede wszystkim profesury, miało to po części charakter bezpośrednich represji i szykan.

Wykład ma na celu przybliżenie ówczesnych realiów, w niemałym stopniu przy pomocy odwołań do przekazów źródłowych, a także przekazanie w ten sam sposób ocen tych, którzy doświadczali tamtych czasów.

 

Prof. dr hab. Tomasz Schramm – specjalista najnowszej historii Polski i Europy, profesor nauk humanistycznych w zakresie historii, wieloletni pracownik Wydziału Historii UAM, prodziekan Wydziału Historycznego UAM (1990–1996) , wicedyrektora Instytutu Historii UAM (1984 –1987, 1996–2008), a także były konsul honorowy Republiki Francuskiej. Jest autorem licznych publikacji, w tym kilku kilku monografii, m.in. „Wygrać Polskę: 1914–1918” (1989), „Historia powszechna – wiek XX” (1998), „Tożsamość Europy a chrześcijaństwo” (2005), współautorem historii Uniwersytetu Poznańskiego w czasach Polski Ludowej, redaktor „Pocztu rektorów Almae Matris Posnaniensis” (2004). Został wyróżniony tytułami profesora honorowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a także Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przyczółek wolności – samorząd gospodarczy zawodowy

Polska po 1945 roku znalazła się w trudne sytuacji społeczno-gospodarczej. Licząc na powrót do zdobyczy dwudziestolecia Niepodległej reaktywowano w Poznaniu i Wielkopolsce samorząd gospodarczy i zawodowy. Stal się on ostoją wolności, ważną instytucją pozwalającą funkcjonować rzemieślnikom, rolnikom, i przedstawicielom wolnych zawodów. W trakcie wykłady omówiona zostanie m.in. działalność izb przemysłowo-handlowej, rzemieślniczej, rolniczej, lekarskiej i adwokackiej, a także ich liderów, których tragiczne losy godne są upamiętnienia.

Dr Andrzej Zarzycki – historyk, absolwent UAM, autor 25 książek, w tym biografii Cyryla Ratajskiego oraz mnografii Wielkopolska Izba Przemysłowo- Handlowa 1851–2001 (2001) i Wielkopolska Izba rzemieślnicza w Poznaniu 1919–2019 (2020). Działacz społeczny, m.in. Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania (wiceprezes, 2004–2012), członek Zarządu Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu (2002–2014). Inicjator zmiany nazwy Placu Młodej Gwardii na Plac C. Ratajskiego, nadania imienia Ratajskiego szkołom w Poznaniu i Śremie. Inicjator i członek Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Cyryla Ratajskiego. Współautor, konsultant historyczny 7 filmów, m.in. o Wielkopolskiej Izbie lekarskiej.