W czwartek, 23 czerwca br., odbyło się Walne Zebranie PTPN w Sali Posiedzeń. W trakcie zebrania członkowie Towarzystwa mieli okazję zapoznać się m.in. z sytuacją Towarzystwa i jego agend w 2021 roku. 

 Sekretarz Generalny, prof. UAM dr hab. Rafał Dobek, przedstawił sprawozdanie merytoryczne za rok 2021 r., następnie Podskarbi, prof. UEP dr hab. Grzegorz Kotliński, omówił sytuację finansową Towarzystwa. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke, przekazał opinię Komisji dotyczącą sprawozdania za drugi rok działalności Zarządu.  

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja dotycząca nadania godności członka honorowego prof. Annie Wolff–Powęskiej oraz prof. Hannie Suchockiej. 

 Potem Prezes omówił plany działalności Towarzystwa na rok 2022, obejmujące między innymi obchody Jubileuszu 165-lecia Towarzystwa, realizacje obecnych projektów, etc. 

W trakcie Walnego Zebrania podjęte zostały cztery uchwały dotyczące: przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania, sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok 2021, sprawozdania finansowego za rok 2021 i zatwierdzenia bilansu za rok 2021. Ponadto podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok oraz planu działalności i budżetu PTPN za 2022 rok.  

Zebraniu przewodniczył prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, za co serdecznie dziękujemy.
Członkami komisji skrutacyjnej byli: prof. Anna Kotłowska (przewodnicząca), dr Tomasz Ratajczak, prof. Maciej Dorna.
 
Członkom Towarzystwa dziękujemy za przybycie i wszystkie głosy w dyskusji!
 
Poniżej relacja zdjęciowa z tego wydarzenia.