Poznań, 15 czerwca 2023 r.

 

Mam zaszczyt zaprosić na

WALNE ZEBRANIE

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

które odbędzie się w czwartek 29 czerwca 2023 r. o godz. 16.45

w Sali Posiedzeń PTPN, przy ul. S. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.

W razie braku kworum Walne Zebranie rozpocznie się w drugim terminie

o godzinie 17.00 bez względu na liczbę obecnych.

Przewiduje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania (protokół dostępny jest w biurze Zarządu).
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2022 r.
 7. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie planu działalności Towarzystwa i budżetu na rok 2023 oraz podjęcie uchwały ws. przyjęcia budżetu na rok 2023.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie ewentualnych zmian w Statucie Towarzystwa.
 11. Wolne głosy.
 12. Zamknięcie obrad.

Prezes PTPN

Filip Kaczmarek