Basiński Franc[iszek]

Broda Michał

Chojecki Mikołaj

Domagalski M[ieczysław]

Donat [Jan] ks.

Dziurdzia Józef

Grabski Wł[adysław]

Grygiel Wojc[iech]

Janke {Janka} K[azimierz] ks.

Kasprzak J[an]

Krzymiński B. [K.?]

Kurczewski Józef

Nowak Ant[oni] ks.

Przybyła Stefan

Sarbinowska Ag[nieszka]

Wąsik Tomasz

Witczak Wł[adysław]