Serdecznie zapraszamy na VI Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Wolność – niepodległość. Motywy. Idee. Ideologie”, która odbędzie się w siedzibie PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w  Poznaniu w dniu 17 maja 2018 roku.

PROGRAM

Otwarcie konferencji godz. 9.30

Sesja I
9.50-10.05 dr Romuald Rydz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Idea
rewolucji atlantyckich (atlantic revolutions) i niepodległość kolonii hiszpańskich w Ameryce
10.05.-10.20 mgr Anna Bąk (Akademia im Jana Długosza w Częstochowie) Udział Indian
w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych
10.20-10.35 mgr Marta Laskowska (Uniwersytet Warszawski) Od Wielkiego Księstwa
do republiki. Jak powstawała niepodległa Finlandia
10.35 – 10.50 mgr Anna Tomasik (Uniwersytet im Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Osoba
i działalność bpa Adolfa Piotra Szelążka. Niedoceniona historia starań o niepodległość Polaków
10.50 – 11.05Dyskusja
11.05-11.25 Przerwa kawowa

Sesja II
11.25-11.40 prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wlkp.) Po co Polska ma być niepodległa? Między mesjanizmem romantycznym
a realizmem „wszechpolaków”
11.40-11.55 dr Grzegorz Tokarz (Uniwersytet Wrocławski) Antonii Lange – jak stworzyć nowy
naród polsko żydowski, żydowsko – polski
11.55-12.10 dr Anna Kurkiewicz (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu)
Między wolnością a zniewoleniem – ontologiczne podstawy bezpieczeństwa
12.10-12.25 dr Przemysław Słowiński (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.)
Polska niepodległość utrwalona w pomnikach
12.25-12.40 dr Stefan Pastuszewski (Bydgoska Szkoła Wyższa) Wolność oddana, wolność
odebrana
Dyskusja 12.40-12.55
Przerwa kawowa 12.55-13.10

Sesja III
13.10 – 13.25 mgr Maciej Zaborski (Uniwersytet Opolski) Społeczny wymiar wolności jako
uzdolnienie i misja człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
13.25 – 13.40 dr Jolanta Twardowska – Rajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu) „Wolność od posiadania”: minimalizm
13.40 – 13.55 mgr Olga Karpińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Działalność patriotyczna kobiet w latach 1830-1831 wobec XIX-wiecznego światopoglądu na rolę
i miejsce niewiast w społeczeństwie
13. 55 – 14.10 mgr Monika Jurkowska (Uniwersytet w Białymstoku) „Miłość ojczyzny
wolności i chwały/ Niech jego czynom zawsze przewodniczy”. O ideach wolności i niepodległości
w życiu i twórczości Jana Ludwika Żukowskiego (1800–1831)
Dyskusja 14.10 – 14.25
14.25 – 14.55 Przerwa obiadowa

Sesja IV
14.55 – 15.10 mgr Ewa Milczarek (Uniwersytet Szczeciński) Współczesne aspekty realizacji
prawa dostępu do kultury
15.10-15.25 mgr Jan Uniejewski (Uniwersytet Szczeciński) Czy modalność prawna wolności
wymaga redefinicji w związku ze zjawiskiem luk w prawie
15.25 – 15.40 dr Karol Siemaszko (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.)
Wolność słowa a prawo karne w Polsce niepodległej (1918-1939)
15.40-15.55 mgr Ewa Michałkiewicz (Uniwersytet Szczeciński) Skuteczność ochrony
wolności i praw człowieka zagwarantowanych w Konstytucji RP w aspekcie bieżących zmian
dokonywanych w prawie
Dyskusja 15.55 – 16.10
Przerwa 16.10 – 16.20

Sesja studencka
16.20 – 16.35 Artur Janicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Prawa i wolności
ekonomiczne w konstytucji marcowej i ustawodawstwie II Rzeczypospolitej
16.35- 16.50 Joanna Nachman (Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie)
Pierwszy przywilej Żydów w Polsce i jego ewolucja16.50 – 17.05 Agnieszka Tarnowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Wolność jako
atrybut podmiotowości w nauczaniu Papieża Jana Pawła II. Znaczenie implikacji zachodzących
między wartościami prawdy i wolności jako odpowiedź na współczesny kryzys wolności
17.05 – 17.20 lic. Jakub Frejtag (Uniwersytet Warszawski) „Jej przebudzenie, jej odrodzenie”.
O integracyjnej roli polskiej architektury lat dwudziestych XX w.
17.20 -17.30 Zakończenie