Mam zaszczyt zaprosić na
WALNE ZEBRANIE
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbędzie się
w Sali Posiedzeń przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29
w poniedziałek, 27 czerwca 2016 r. o godzinie 16.45

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Walne Zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godzinie 17.00 bez względu na liczbę obecnych.

Program zebrania:
1. Przemówienie Prezesa
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok – przedstawia sekretarz generalny prof. Przemysław Matusik
5. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Powzięcie uchwał w sprawach

  • przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu (§22 pkt 6 Statutu)
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej (§22 pkt 6 Statutu)
  • zatwierdzenia bilansu za 2015 rok

8. Wybór zastępcy podskarbiego oraz zastępcy redaktora głównego    wydawnictw
9. Przedłożenie planu finansowego na 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie planu działania Towarzystwa i budżetu na rok 2016 (§22 pkt 5 Statutu)
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania (protokół dostępny jest do wglądu w Biurze Zarządu)
11. Wolne głosy

Prezes
Andrzej Gulczyński